Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa la Unió Esportiva Sant Celoni. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el tresorer, la secretaria i dos vocals. Aquests membres exerceixen el càrrec sense retribució.

FACULTATS

 • Representar, dirigir i administrar la UESC de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes.
 • Prendre els acords que calgui davant els organismes públics
 • Defensar els interessos de la UESC.
 • Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords
 • Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici.
 • Crear l’estructura esportiva necessària pel desenvolupament de la UESC.
 • La seva missió es vetllar per el bon funcionament del club, participant del dia a dia amb les funcions assignades i prendre les decisions que calguin a nivell organitzatiu i econòmic.

Aquests son els membres de la Junta Directiva que dirigeix la Unió Esportiva SANT CELONI:

PRESIDENT

Cristobal Moral

Com a president del club, les meves funcions entre d’altres, són:

 • Digirir el club
 • Convocar, presidir i dirigir els debats tant a les reunions de junta directiva com a l’assemblea de socis.
 • Utilitzar el vot de qualitat en cas d’empat a les votacions.
 • Executar els acords adoptats per l’assemblea de socis o la junta directiva.
 • Vetllar i defensar els valors i interessos del club.

SECRETARI

Sergi Botella

Com a secretari del club, les mes meves principals funcions són:

 • Redactar les actes de les reunions de la Junta Directiva i de l’assemblea de socis
 • Emetre i signar certificats oficials.
 • Signar les llicències federatives i control de la documentació sol·licitada
 • Gestió i organització documental. Control de l’arxiu.
 • Redacció de documents de gestió administrativa.
 • Control dels llibres d’actes i registre de socis.
 • Ajudarà a Francisco Moreno en l’àrea social.

I finalment ajudar el club en tot el que sigui possible.

TRESORER

Jesús Martín

Com a tresorer del club, les meves principals funcions són:

 • Control responsable, regular i minuciós de la comptabilitat del club
 • Preparació de la documentació de rendició comptes
 • Proposta de pressupost del club per la seva aprovació per part de l’assemblea i presentar els balanços anuals
 • Disponibilitat per cooperar amb la resta dels membres de la junta

VOCAL

Manel Rossell

Com a vocal del club, les meves principals funcions són:

 • Representar a la UESC en actes de l’ajuntament, escoles, associacions i etc
 • Col·laborar en el compliment dels objectius comuns i exercir èticament aquelles tasques que em siguin designades.

VOCAL

Toni García

Com a vocal del club, les meves principals funcions són:

 • Representar la UESC en actes de l’ajuntament, escoles, associacions i etc
 • Col·laborar en el compliment dels objectius comuns i exercir èticament aquelles tasques que em siguin designades.

VOCAL

Amancio Pino

Com a vocal del club, les meves principals funcions són:

 • Representar la UESC en actes de l’ajuntament, escoles, associacions i etc
 • Col·laborar en el compliment dels objectius comuns i exercir èticament aquelles tasques que em siguin designades.

VOCAL

Claudio Asensio

Com a vocal del club, les meves principals funcions són:

 • Representar la UESC en actes de l’ajuntament, escoles, associacions i etc
 • Col·laborar en el compliment dels objectius comuns i exercir èticament aquelles tasques que em siguin designades.
error: No copies !!