REGLAMENT

RÈGIM

INTERN

PRESENTACIÓ

El FUTBOL CLUB SANT CELONI és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar, sense ànim de lucre, format per persones físiques, els objectius bàsics de la qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva, que es regeix pels seus estatuts, per les disposicions de la Llei de l’esport i les normes reglamentàries que la despleguin i la normativa de la Federació Catalana de futbol, així com pels reglaments aprovats per l’Assemblea General del club.

En aquest sentit, el present reglament va ser aprovat per unanimitat dels socis i sòcies presents a l’assemblea celebrada el 10 de maig de 2018.

OBJECTIUS

El Reglament de Règim Intern del FUTBOL CLUB SANT CELONI, té per objectiu regular l’organització i el funcionament del club, d’acord amb els seus estatuts i amb els valors esportius i formatius que persegueix, entre els que destaquen el RESPECTE, el COMPROMÍS, l’ESFORÇ i el TREBALL EN EQUIP.

ELEMENT SUBJECTIU

La família del FC SANT CELONI està formada per un nombre molt elevat de persones, per aquest motiu, jugadors/es, entrenadors/es, coordinadors, delegats/des, socis/es, pares, mares i familiars, voluntàries i voluntaris, directius i en general totes aquelles persones que es relacionen amb el club, tenen uns drets i uns deures i estan obligats al compliment del present Reglament.

La manca de compliment d’aquest Reglament comportarà l’actuació corresponent per part del Club, i aquest document és una garantia del coneixement d’aquelles actituds contraries a l’esperit i els valors del FC SANT CELONI i que poden comportar una sanció.

La Junta Directiva nomenarà una Comissió Disciplinària, que estarà integrada per:

 1. El President del Club o persona en qui aquest delegui
 2. El Coordinador General del Club
 3. El vocal responsable de l’àrea esportiva
 4. Dos membres més de la Junta Directiva, escollits per aquesta.

FUNCIONAMENT

El present Reglament habilita a la Junta Directiva del FC SANT CELONI, per mitjà de la Comissió Disciplinària, per imposar a les persones directament responsables, les pertinents sancions i, en casos d’extrema gravetat, per a expulsar-los del Club.

La Comissió Disciplinària es reunirà setmanalment i coneixerà de les possibles incidències, atorgant la corresponent audiència als subjectes implicats, si s’escau, abans de resoldre qualsevol situació.

Així mateix, el FC SANT CELONI entén que amb el transcurs del temps i prenent com a base les noves situacions que puguin produir-se, s’hauran d’introduir les corresponents variacions i/o ampliacions del Reglament, per la qual cosa, sempre s’hauran de tenir en compte les opinions i experiències de qualsevol component del FC SANT CELONI.

DRETS I DEURES

 • ENTRENADORS

  DRETS DELS ENTRENADORS

  • Rebre la informació necessària pel desenvolupament del seu càrrec
  • Estar informats dels assumptes generals del Club, dins l’àmbit de les seves competències
  • Disposar de les instal·lacions i el material necessari per exercir les seves tasques, d’acord amb les normes que regulen el seu ús.
  • Rebre formació per al desenvolupament de la seva tasca com entrenador.
  • Disposar de l’equipatge oficial del Club.
  • Formular peticions, suggeriments i queixes d’ordre esportiu davant del responsable designat
  • Adoptar mesures necessàries per mantenir l’ordre dins de l’equip de manera immediata, comunicant-ho al coordinador i mentre la Comissió Disciplinària resol assumptes inclosos en aquest Reglament.
  • Ser restituït de les despeses generades en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb el que estableix el pla de voluntariat.

  DEURES DELS ENTRENADORS

  • Aplicar el present Reglament de Règim Intern, en el nivell de la seva competència.
  • Exercir les seves funcions d’acord amb el present Reglament de Règim Intern i a les directrius fixades per l’àrea de metodologia.
  • Mantenir una conducta respectuosa en la seva relació amb les persones que formen part del club, especialment amb els jugadors i jugadores.
  • Representar al club amb dignitat en la seva relació amb altres clubs o estaments, respectant especialment als àrbitres i adversaris.
  • Participar, excepte causa degudament justificada, en totes les activitats programades, així com en les que sigui degudament convocat.
  • Programar la temporada en col·laboració amb la coordinació i l’Àrea de Formació/Metodologia.
  • Preparar i dirigir les sessions i els partits amb l’antelació necessària, respectant les instruccions de l’àrea de metodologia i la planificació.
  • Portar sempre l’equipament esportiu adequat a l’activitat que s’hagi de dur a terme (entrenament, partit, acte del club), d’acord amb les instruccions dels responsables.
  • Atendre les consultes dels esportistes, estimular el seu esforç i afavorir la convivència i el desenvolupament de tots els valors propis del Club.
  • Mantenir, dins de la seva competència, la vigilància, ordre i neteja dels espais i material utilitzats durant les diferents activitats.
  • Vetllar pel material esportiu que s’utilitzi i ser responsables del mateix des del seu inici fins a la recollida.
  • Ser el màxim responsable durant l’estada dels jugadors dins del recinte esportiu, per a realitzar les activitats pròpies del club.
  • Romandre a les instal·lacions fins que tots els jugadors estiguin fora, o sota la custòdia dels seus pares o tutors, excepte autorització de la coordinació.
  • Controlar especialment els vestidors, evitant actituds impròpies dels esportistes, fins que l’últim jugador abandoni els mateixos.
  • Comunicar immediatament al coordinador general, o al membre de la Junta Directiva responsable de l’Àrea Esportiva, l’existència de qualsevol incidència que pugui afectar la normal marxa de l’equip sota la seva direcció.
  • Comunicar a la comissió disciplinària de la Junta Directiva totes les incidències, que siguin susceptibles d’incompliment del present Reglament, per a la seva oportuna valoració.
  • Consensuar prèviament amb la coordinació tots aquells tests, qüestionaris, normes de vestidor particulars i/o altres similars, que vulgui aplicar al seu equip, així com reunions i/o lliurament de documentació a pares, mares o tutors legals dels jugadors.
  • Informar degudament i puntualment als pares i/o tutors legals dels horaris de partits, entrenaments, actes i/o altres esdeveniments que afectin al seu equip.
  • No fer us de telèfon mòbil durant el temps d’entrenament, partit o reunió.
  • No fer declaracions o manifestacions despectives de forma pública.
  • Tenir cura en la utilització de les xarxes socials pel que fa comentaris o publicacions que es refereixin a les activitats o membres del club, o d’altres clubs o estaments.
  • Informar al club de qualsevol altra vinculació i/o col·laboració amb altres clubs esportius, que pugui afectar la seva vinculació amb el FC SANT CELONI. El club es reservarà el dret a permetre aquestes vinculacions o a no fer-ho.
  • Prohibició absoluta d’oferir o autoritzar la participació de jugadors del club en entrenaments, partits o activitats d’altres entitats sense consentiment exprés dels responsables esportius del club.
 • JUGADORS

  DRETS DELS JUGADORS/ES

  • Rebre una formació que li permeti millorar en les seves capacitats tècniques i tàctiques.
  • Tenir unes condicions mínimes que permetin el desenvolupament de les seves capacitats.
  • Dret a una planificació adequada a uns objectius que li permetin evolucionar com a jugador/a
  • Dret a que se li transmeti els valors humans d’acord amb la filosofia del club: humilitat, esforç, treball en equip, respecte...
  • Dret a que es respecti la seva integritat física, moral i la seva dignitat personal.
  • Dret a participar en els partits en nombre de minuts mínim fixat pel Reglament de la fcf i d’acord a la seva actitud, esforç i aptituds mostrades en els entrenaments, sempre i quan no es trobi sancionat d’acord a qualsevol dels punts exposats en el present Reglament de Règim intern o no sigui convocat.

  DEURES DELS JUGADORS/ES

  Respecte als entrenaments i partits

  • Assistir als entrenaments prèviament establerts amb l’objectiu de millorar, amb l’esforç, l’atenció i la dedicació necessària.
  • Ser puntuals i estar equipats completament, amb l’equipació correcta, a l’hora indicada per poder iniciar les sessions, d’acord amb les instruccions dels entrenadors.
  • Una vegada equipats, abans de sortir a jugar o a entrenar no es podrà entrar al terreny de joc fins rebre instruccions dels entrenadors.
  • Els jugadors/es han de sortir al camp per a disputar un partit junts i en fila, saludant des del centre del camp.
  • Una vegada s’acabi el partit els jugadors saludaran als jugadors de l’altre equip, a l’àrbitre i al públic de manera conjunta i amb l’entrenador, independentment del resultat del partit.
  • És condició indispensable que el jugador/a sigui puntual tant a la hora de l’inici dels entrenaments com dels partits, convocatòries, desplaçaments o qualsevol acte al qual sigui convocat pel FC SANT CELONI
  • El jugador/a del FC SANT CELONI estarà a disposició sempre que sigui convocat per equips de categoria superior o inferior i es compleixin les normes federatives.
  • Deure de justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos en els que no pugui acudir per causes de força major, havent- ho de comunicar al seu entrenador amb la deguda antelació (mínim d’un dia previ a la celebració d’un partit i de 5 hores per a l’entrenament).
  • Els jugadors en cap cas abandonaran el recinte esportiu sense prèvia autorització d’entrenador/delegat.

  Respecte a la Imatge

  • Es considera molt important l’aspecte del jugador/a en els partits, (tant abans, durant, com després), i en actes on vagi en representació del FC SANT CELONI.
  • És un deure obligatori de tots els jugadors/es la higiene personal. Estan obligats a dutxar-se desprès de tots els entrenaments i partits. La dutxa es podrà suprimir a criteri de l’entrenador sempre que les instal·lacions no compleixin les condicions higièniques sanitàries i/o sota causa degudament justificada per algun familiar o tutor legal del jugador. En categories d’escoleta i prebenjamí es crearà aquest hàbit progressivament.
  • Mantenir els uniformes i equipatges del FC SANT CELONI en un bon estat de conservació.
  • Retornar en perfectes condicions l’equipament que li sigui facilitat pel FC SANT CELONI a la finalització de cada temporada.

  Respecte al comportament

  • Comprometre’s en el desenvolupament de l’activitat esportiva durant la temporada, sense perjudicar els interessos esportius del FC SANT CELONI.
  • La conducta dels jugadors/es del FC SANT CELONI ha de ser sempre correcta tant en els partits, actes, entrenaments, desplaçaments, concentracions, etc.
  • Tenir cura del material esportiu del FC SANT CELONI
  • Tenir cura de les instal·lacions esportives, tant quan actuem de locals, o en els entrenaments, com quan actuem de visitants, en les instal·lacions dels clubs que visitem.
  • Comportar-se amb correcció i respecte en els entrenaments, partits, amb altres jugadors/es, companys/es, àrbitres, entrenadors i qualsevol persona relacionada amb el FC SANT CELONI i amb el públic en general.
  • Queda totalment prohibit fumar mentre s’estigui sota la responsabilitat de l’entrenador.
  • Els jugadors/es no podran utilitzar el mòbil dins el vestidor.
  • Els jugadors tenen el deure d’estar informats i hauran d’estar pendents, del sistema de comunicació de l’equip.
  • Constitueix un deure dels jugadors el respecte de les normes de convivència dins i fora de les instal·lacions del FC SANT CELONI.
  • Els jugadors hauran de mantenir un comportament adequat, no es permet criticar a arbitres, companys, personal del club o contraris, ni a tenir actituds provocatives.
  • El comportament adequat, s’estendrà a la utilització de les xarxessocials, en aquells aspectes que fessin referència a l’activitat del club.
  • No participar durant la temporada en cap campionat o partit amistós de qualsevol esport, o de competició al marge del seu equip, si no compta amb el consentiment del coordinador general del FC SANT CELONI.

  INSCRIPCIONS I LLICÈNCIES

  La INSCRIPCIÓ és el document amb el qual el jugador/a, si és major d’edat, o els pares, mares o tutors legals, en cas de menors d’edat, sol·liciten formar part del FUTBOL CLUB SANT CELONI i a partir de la qual els coordinadors formaran els equips per cada temporada. En aquest sentit:

  • Es facilitarà al FC SANT CELONI les dades identificatives, administratives i autoritzacions que se sol·licitin i es responsabilitzaran de que la documentació sigui vigent i lliurada dins dels terminis assenyalats.
  • El FC SANT CELONI es responsabilitzarà de fer-ne un ús que respecti la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal
  • En realitzar la inscripció es comprometen a efectuar els pagaments acordats amb el FC SANT CELONI.
  • No es permetrà la inscripció de cap jugador que tingui deutes pendents amb el Club de temporades anteriors.
  • Durant el període de preinscripcions, l’import que s’abonarà com a paga i senyal o quota inicial no es retornarà.
  • En el cas de quotes impagades, el FC SANT CELONI donarà un primer avís als responsables del jugador, els quals tindran un període de 15 dies per regularitzar la situació de pagament. En el cas de no regularitzar la situació, el FC SANT CELONI podrà retirar la fitxa federativa del jugador, fins la regularització de la mateixa.
  • Les despeses generades per les devolucions bancàries provocaran un recàrrec, mínim de 5 euros i màxim l’import cobrat per l’entitat bancaria per la seva devolució, per cada rebut retornat, del qual els pares, mares o tutors del jugadors hauran de fer-se càrrec.

  La LLICÈNCIA FEDERATIVA permeten al jugador participar en les competicions organitzades per la federació catalana de futbol. Respecte a aquestes:

  • El Club donarà d’alta a la intranet de la Federació Catalana de Futbol al jugador/a, vinculant-lo a un equip.
  • És responsabilitat del jugador/a tenir la revisió mèdica esportiva vigent i realitzar el pagament de la mutualitat, així com mantenir actualitzat el seu portal del federat.
  • No es permetrà a cap jugador/a entrenar i/o jugar cap partit sense tenir la llicència vigent, excepte aquells casos, en que de l’anàlisi de les circumstàncies, els responsables esportius de la Junta Directiva ho considerin oportú.
  • La signatura de la llicència suposa un compromís pel qual jugador/a i Club es comprometen durant un període de temps. No es donarà de baixa un jugador/a una vegada iniciada la temporada i tramitada la fitxa del jugador/a la Federació Catalana de Futbol. Qualsevol excepcionalitat haurà de ser aprovada per la Junta Directiva.
  • Qualsevol membre del Club que, pel mitjà que sigui, faciliti informació a altres clubs que perjudiquin al FUTBOL CLUB SANT CELONI, referent a jugadors/es del nostre club, sense consentiment de la coordinació esportiva, estarà cometent una falta molt greu, que pot suposar la seva expulsió immediata del club.
 • PARES, MARES, TUTORS I FAMILIARS

  La inscripció d’un jugador per a participar a les activitats del club requereixen la inscripció prèvia d’aquest (si són majors d’edat) com a soci, o del seu pare, mare o tutor legal. Els dret i deures d’aquest apartat es fan extensius als socis ordinaris, que no ho siguin en la seva condició de pare o mare, pel que sigui equiparable.

  La inscripció d’un jugador suposa el coneixement i l’acceptació per part del pare, mare o tutor legal de la normativa interna del club, la qual ha de ser respectada per aquest i transmesa al seu fill o filla.

  El FC SANT CELONI per tot el què fa a transferències i drets federatius … del nen/jugador es relacionarà amb els pares/tutor. En cap cas es relacionarà amb representants, o agents.

  DRETS DELS PARES I MARES

  • Els drets i les obligacions dels pares recollits en el present Reglament, s’entendran referits, en el cas d’absència d’aquests, als tutors o representant legal del jugador/a.
  • Els pares, mares o tutors legals, dels jugadors/es menors d’edat, tinguin o no la condició de socis del club, seran considerats membres del club.
  • Les mares i pares tenen dret a una adequada formació dels seus fills, d’acord a la metodologia del club i als valors que s’imparteixen.
  • Les mares i pares tenen el dret a ser informats de l’evolució del jugador/a durant la temporada.
  • Les mares, pares tenen dret a plantejar les queixes i/o suggeriments en allò que afecti o pugui afectar al desenvolupament humà i esportiu del seu fill/a, així com en aquelles situacions en que puguin contribuir a un millor funcionament del FC SANT CELONI.

  DEURES DELS PARES I MARES

  • Compliment del present Reglament en tots els actes del Club
  • Col·laboració per un bon compliment del mateix Reglament per parts dels seus fills i filles.
  • Relacionar
  • Tenir en els entrenament i partits un comportament correcte i en especial tenir una actitud exemplar envers l’àrbitre, els jugadors, equip tècnic i afició de l’equip contrari, en sintonia amb la filosofia del FC SANT CELONI.
  • L’entrenador podrà demanar als pares/mares la correcció davant de qualsevol comportament inadequat en l’entrenament o partits, iniciant en cas greu l’obertura d’un expedient sancionador.
  • Estar pendents en la mesura que sigui possible del sistema de comunicació que serà creat per l’entrenador/delegat per poder informar de la manera més efectiva possible de canvis d’entrenaments, partits, etc. Aquest grup només s’utilitzarà per temes informatius relacionats amb el FC SANT CELONI.
  • Els pares i mares hauran de col·laborar en els desplaçaments dels jugadors als partits que es disputin com a visitants
  • En el cas que el pare/mare del jugador/a no pugui col·laborar en el transport dels jugadors/es per no disposar de temps o de carnet de cotxe, aquest haurà de buscar un pare/mare alternatiu/va del seu equip.
  • Els pares/mares dels jugadors del FC SANT CELONI reconeixen els drets de formació del FC SANT CELONI durant el temps de permanència, i entenen que en el cas d’haver-hi compensació econòmica als pares o a altres clubs posteriors al traspàs del nostre Futbol Base s’indemnitzarà al FC SANT CELONI amb una part de la mateixa.

  CONSELLS ALS PARES I MARES

  • Animeu als nens/es a practicar esport, però sense forçar-los si el nen o nena no volen jugar ja que això pot ser perjudicial.
  • Concentreu-vos en els esforços i l’actuació del nen i de l’equip, més que en el resultat.
  • Inculqueu valors i actituds com el respecte, la col·laboració, la puntualitat, el diàleg, la responsabilitat i el joc net.
  • Animeu a jugar sempre d’acord amb les normes del Reglament.
  • Mai ridiculitzeu, no crideu a un nen per cometre errors o perdre un partit. Evitem actituds que generin estrès o ansietat.
  • Aplaudiu el bon joc i les accions esportives dels dos equips.
  • Respecteu les decisions dels entrenadors, els quals contribueixen d’una manera activa en la formació dels vostres fills.
  • Respecteu les decisions dels àrbitres, ells també contribueixen a la formació dels vostres fills.
  • Eviteu castigar per mitjà del futbol, si es possible busqueu altres recursos que no perjudiquin al jugador, als seus companys i a l’equip. Els coordinadors poden col·laborar amb vosaltres en la cerca de solucions.

RÈGIM DISCIPLINARI

El règim disciplinari regulat en el Reglament s’entén sense perjudici d’altres responsabilitats civils o penals en què poguessin incórrer subjectes al seu àmbit d’aplicació.

Les infraccions es poden classificar en lleus, greus i molt greus.

FALTES LLEUS

 • Les faltes injustificades, no reiterades de puntualitat
 • Les faltes injustificades, no reiterades, d’assistència als entrenaments i/o partits.
 • Actitud passiva en l’acompliment de les ordres i instruccions en els entrenaments i/o partits.
 • El descuit en la conservació de les instal·lacions esportives del FC SANT CELONI i també dels seus materials.
 • No portar la roba esportiva del FC SANT CELONI en les convocatòries o altres activitats que ho requereixin.

FALTES GREUS

 • Les faltes injustificades reiterades de puntualitat d’entrenadors i jugadors. Es considerarà falta reiterada un nombre superior al 20%
 • Les faltes injustificades reiterades d’assistència als entrenaments i/o partits. Es considerarà falta reiterada un nombre superior al 10%
 • Negar-se a anar convocat en una categoria inferior o superior sense causa que ho justifiqui, sempre que hi hagi una necessitat del FC SANT CELONI, negar-se
 • La Falta de respecte a companys, àrbitres, entrenadors, coordinadors, treballadors i col·laboradors del FC SANT CELONI, el públic, adversaris i la resta d’autoritats esportives
 • Actes d’indisciplina a qualsevol persona vinculada al FC SANT CELONI o a altres que doni una imatge negativa al club.
 • Registrar vídeos i fotos en els espais de vestidors i poder-ne fer un ús irresponsable.
 • Causar danys greus a les instal·lacions o en el material.
 • El no compliment o bé trencament d’una sanció lleu.
 • Cometre tres faltes lleus al llarg de la temporada.
 • Fumar en les concentracions prèvies als partits.
 • Abandonar el camp, en partits i/o entrenaments, sense el permís de l’entrenador.
 • Fer us del mòbil dins el vestidor.
 • Portar, durant entrenament i/o partits, objectes que puguin causar ferides o lesions als companys i/o jugadors contraris.

FALTES MOLT GREUS

 • Les agressions als àrbitres, jugadors, entrenadors, directius, i resta de membres del FC SANT CELONI, així com el públic i la resta d’autoritats esportives.
 • Les amenaces, insults i ofenses a companys, àrbitres, entrenadors, coordinadors, treballadors i col·laboradors del FC SANT CELONI, el públic, adversaris i la resta d’autoritats esportives
 • Els comportaments antiesportius que impedeixin la realització d’un partit, una sessió d’entrenament o una competició o que obliguin a suspendre-la temporalment o definitiva.
 • El consum de substàncies tòxiques durant les concentracions/desplaçaments previs al partit.
 • El no compliment o bé trencament d’una sanció greu.
 • Cometre dues faltes greus al llarg de la temporada.

SANCIONS

FALTES LLEUS

 • 1. L’avís
 • 2. L’amonestació privada.
 • 3. Amonestació privada i comunicada als pares.
 • 4. Privació de l’activitat que s’està desenvolupant.

FALTES GREUS

 • 1. Reunió del coordinador amb els pares del jugador.
 • 2. Privació d’anar convocat durant els partits oficials que el coordinador cregui convenient, però sense deixar d’assistir a les sessions d’entrenaments.
 • 3. Privació de la pràctica esportiva del FC SANT CELONI pel període que el coordinador cregui convenient.

FALTES MOLT GREUS

 • 1. Privació de la pràctica esportiva del FC SANT CELONI pel període que el coordinador cregui convenient.
 • 2. L’expulsió definitiva pel que resta de temporada esportiva.
 • 3. Expulsió definitiva del FC SANT CELONI.

En l’aplicació de les sancions es tindran en compte els actes de disculpa i d’assumpció de culpes per part del jugador/a.

Els jugadors que durant la temporada hagin comès faltes greus i/o molt greus, el coordinador conjuntament amb la junta directiva, analitzaran el cas i podran condicionar la seva inscripció per a la següent temporada.

La competència per l’aplicació de les mesures correctores la sosté:

a)  El coordinador general, per delegació de la junta directiva, el qual serà l’encarregat d’establir les sancions per les faltes classificades de lleus i greus.

b)  La Comissió Disciplinària de la junta directiva, per les faltes molt greus, donant coneixement als coordinadors.

TRAMITACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES

En el moment que un jugador/a cometi una falta, el coordinador procedirà a trametre la causa per aplicar, segons el cas, la mesura correctora adient.

Prèviament a la interposició de qualsevol mesura correctora, en les faltes greus i molt greus, el jugador/a infractor serà escoltat pel Coordinador, el seu entrenador i els seus pares/tutors legals.

En el cas que la tramitació es dugui a terme pel coordinador, aquest mantindrà informada a la junta directiva sobre la causa en tràmit. La junta directiva estarà informada de totes les infraccions greus i molt greus que s’apliquen, així mateix serà coneixedora de la infracció comesa.

En el cas que el jugador hagi de ser expulsat de forma temporal o definitiva, per la interposició d’una mesura correctora, el coordinador haurà d’informar a la junta directiva i obtenir l’aprovació de la mateixa.

ANNEXES

Cada equip podrà afegir ens els annexes les particularitats que l’entrenador i els jugadors acordin. Aquests annexes caldrà que respectin la normativa del Club i han d’estar autoritzades pel coordinador.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment i us donem la benvinguda al FC SANT CELONI.

error: No copies !!